چک و تعهد نامه ارزی ریالی

به اطلاع مشارکت کنندگان در نمایشگاه می رساند جهت ارسال چک وتعهدنامه ارزی ریالی،به سالن62 نمایشگاه بین المللی جناب آقای ریبعی (09195320068)مراجعه فرمایید.