تاریخ برگزلری شانزدهمین نمایشگاه صنعت آب

پیرو هماهنگی بعمل آمده با ستاد ملی کرونا و همچنین وزارت نیرو و اخذ مجوزات مربوطه شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب در تاریخ 23 الی 26 دی ماه 1399 برگزار خوهد شد.