تحویل سالن

سالن هاي تحت پوشش نمايشگاه صنعت اب و برق جهت شركتهاي خودساز از تاريخ ١٩دي ماه اماده تحويل ميباشد 
ساعت شروع ٨ صبح
ساعت خاتمه ٢٠بعداز ظهر