شماره تماس مدیران سالن

سالن

 نام مدیر سالن

 شماره تماس

7

جلالی

09359936426

6

کرمی

09199637998