نمایشگاه در یک نگاه

عنوان کامل نمایشگاه:

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

تاریخ برگزاری:

8 تا  11 مهر ماه 1398

ساعت بازدیــد:

متعاقبا اعلام می گردد

بـرگزار کننـده:

شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا

نشانی ستاد برگزاری نمایشگاه:  

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، نرسیده به بیمارستان آتیه، خیابان سپهر، خیابان بوستان، بعد از گلستان سوم، پلاک ۶

کدپستی 1468935361

شماره تلفن و دورنگار:

تلفـن : 42917000

نمابر: 42917100

پست الکترونیک:

sales@watex.ir :ثبت نام خارجی

info@watex.ir : ثبت نام داخلی

وب سایت نمایشگاه:

www.watex.ir

سالنهای تحت پوشش نمایشگاه:

 متعاقبا اعلام می گردد.

 

تعرفه های نمایشگاه:

 

بخش ریالی

عنوان گروه

سالن

مبلغ واحد هر مترمربع

گروه A

5، 6، 7، 31A، 31B، 35، 38، 44A، 44B

متعاقبا اعلام می گردد.

گروه B

27، 40-40A، 41-41 ،B38B

متعاقبا اعلام می گردد.

گروه C 38A

متعاقبا اعلام می گردد.

گروه D

18، 20، 21، 22

متعاقبا اعلام می گردد.

فضای باز متعاقبا اعلام می گردد.

 

بخش ارزی

سالن

مبلغ واحد هر مترمربع

فضای سرپوشیده متعاقبا اعلام می گردد.
فضای باز متعاقبا اعلام می گردد.