تعرفه

تعرفه های نمایشگاه:

 

بخش ریالی

عنوان گروه

سالن

مبلغ واحد هر مترمربع

گروه A

31A , 31B , 35 , 38 , 44A , 44B

1,240,000 ریال

گروه B

40 , 40A

1,190,000 ریال

گروه C ---

---

گروه D

---

---

فضای باز 640,000 ریال

 

بخش ارزی

سالن

مبلغ واحد هر مترمربع

فضای سرپوشیده 205 یورو
فضای باز 125 یورو

 

  • تمامی تعرفه های یاد شده مربوط به غرفه های بدون تجهیزات (زمین خام) می باشد.
  • حداقل متراژ جهت غرفه های داخل سالن سرپوشیده (ریالی یا ارزی) شامل غرفه های با تجهیزات پیش ساخته 12مترمربع و غرفه های بدون تجهیزات خودساز ریالی 36 مترمربع، خودساز ارزی و جهت غرفه های فضای باز 30 مترمربع می باشد.
  • مالیات بر ارزش افزوده بر اساس درصد مصوب برای سال 1398 به مبالغ فوق افزوه خواهد گردید.