تعرفه

تعرفه های نمایشگاه:

 

تولید داخل

عنوان گروه

سالن

مبلغ واحد هر مترمربع

گروه A

5، 6، 7، 31A، 31B، 35، 38، 44A، 44B

متعاقبا اعلام می گردد.

گروه B

27، 40-40A، 41-41 ،B38B

متعاقبا اعلام می گردد.

گروه C 38A

متعاقبا اعلام می گردد.

گروه D

18، 20، 21، 22

متعاقبا اعلام می گردد.

فضای باز متعاقبا اعلام می گردد.

 

کالای خارجی

سالن

مبلغ واحد هر مترمربع

فضای سرپوشیده متعاقبا اعلام می گردد.
فضای باز متعاقبا اعلام می گردد.