اخذ مجوز غرفه سازی

📣📣 صدور مجوز غرفه سازی از تاریخ 13 الی 18 دی ماه از طریق ورود به سامانه اینترنتی www.esbatonline.ir امکان پذیر می باشد.

💡 شایان ذکر است صدور مجوز صرفا در صورت تسویه حساب هزینه غرفه و خدمات، تحویل چک و تعهدنامه ارزی - ریالی جهت شرکت های ریالی و پرداخت ودیعه غرفه سازی امکان پذیر است.
💡💡 غرفه سازی برای غرفه های بالای ۳۶ مترمربع داخل سالن و تمامی غرفه های فضای باز امکان پذیر است.
💡💡💡 اعضای انجمن غرفه سازان از پرداخت ودیعه غرفه سازی معاف می باشند.
💡💡💡💡 پیمانکار غرفه ساز می بایست از غرفه سازان مجاز معرفی شده توسط شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران که در سایت www.iranfair.com مشخص شده، انتخاب گردد و مجوز به سایر غرفه سازان و خود مشارکت کنندگان اعطا نخواهد شد.

📣📣 صدور مجوز غرفه سازی
زمان: 13الی 18دی ماه