اطلاعیه تحویل غرفه و کارت

۱. تحویل غرفه جهت غرفه سازی: بعد از ۹ صبح روز جمعه ۵ مهر ماه

۲. تحویل غرفه جهت تخلیه کالاهای لیفتراکی و سنگین: بعد از ۹ صبح جمعه ۵ مهر ماه 

۳. تحویل غرفه جهت غرفه آرایی: از ۹ صبح روز یکشنبه ۷ مهر ماه

۴. تحویل کارت غرفه داران: روز یک شنبه 7 مهر ماه در سالن ۳۵ بخش ستادی