صورتحساب نمایشگاه و چک ضمانت

به اطلاع مشارکت کنندگان می رساند با توجه به اتمام مهلت دریافت صورت حساب و چک ضمانت از این تاریخ به بعد ارسال این موارد تنها به صورت پستی  امکان پذیر بوده و ستاد برگزاری امکان پذیرش هیچ گونه مراجعه حضوری را نخواهد داشت.

مشارکت کنندگان می توانند طی یک فقره نامه طبق نمونه ذیل (بر روی سربرگ ممهور به مهر شرکت و امضاء مدیرعامل) درخواست عودت چک و صورتحساب خود را اعلام و به شماره نمابر ۴۲۹۱۷۱۰۰ ارسال و تاییدیه فکس را از شماره ۴۲۹۱۷۱۰۱ دریافت نمایند و یا درخواست خود را به ایمیلmalimandt@yahoo.com ارسال نمایند.

نمونه متن نامه

شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا

احتراما، خواهشمند است یک فقره چک تضمین به شماره ............. نزد بانک ............. شعبه ........... به مبلغ ............. را ابطال و به همراه صورتحساب نهایی این شرکت به آدرس .......................... کد پستی ................ و آقا/خانم ............ تحویل نمایید.

تبصره : شرکتهایی که هنوزبدهکار هستند بایستی نسبت به تسویه بدهی اقدام نموده و سپس جهت دریافت چک اقدام نمایند. شرکتهایی که در نمایشگاه بستانکار می باشند نیز بایستی طی یک فقره نامه با اعلام شماره حساب شرکتی و شماره شبا خود، درخواست عودت وجه نموده و نامه را به شماره فکس ۴۲۹۱۷۱۰۰ ارسال نمایند.