تاریخ های مهم

تاریخ های مهم

 

ثبت نام اولیه

شروع پیش ثبت نام

22 تیر ماه 1398

ارسال کاتالوگ

یک هفته پس از اعلام تایید پیش ثبت نام

بررسی کاتالوگ و تایید یا عدم تایید شرکت ها

یک هفته پس از دریافت کاتالوگ

واریز هزینه

3 روز پس از تایید درخواست غرفه

چک ضمانت + فرم تعهد ارزی و ریالی

حداکثر تا تاریخ 98/6/20

تغییر نوع غرفه (با تجهیزات و بدون تجهیزات)

98/6/20

مدارک تکمیلی

ارسال اطلاعات جهت درج در دایرکتوری، سایت، CD و APP موبایل

98/6/25

ارسال اسامی و عکس غرفه داران

فرم حراست

کتیبه

ارسال پاسپورت مشارکت کنندگانی که میهمان خارجی دارند

مراحل اجرایی

اخذ مجوز غرفه سازی

98/6/27

اخذ مجوز انشعاب برق

تحویل غرف خودساز

98/7/5

تحویل غرف پیش ساخته

98/7/7

ورود کالاهای سنگین نمایشگاهی

98/7/4

تحویل کارت سینه و پارکینگ غرفه داران

از 98 /7/5الی 98/7/7

جمع آوری غرف و خروج کالا

98/7/12