تاریخ های مهم

تاریخ های مهم

 

ثبت نام اولیه

شروع پیش ثبت نام

-

ارسال کاتالوگ

یک هفته پس از اعلام تایید پیش ثبت نام

بررسی کاتالوگ و تایید یا عدم تایید شرکت ها

یک هفته پس از دریافت کاتالوگ

واریز هزینه

3 روز پس از تایید درخواست غرفه

چک ضمانت + فرم تعهد ارزی و ریالی

حداکثر تا تاریخ 1/10/1401

تغییر نوع غرفه (با تجهیزات و بدون تجهیزات)

1/10/1401

مدارک تکمیلی

ارسال اطلاعات جهت درج در دایرکتوری، سایت، CD و APP موبایل

1401/10/1

ارسال اسامی و عکس غرفه داران

فرم حراست

کتیبه

ارسال پاسپورت مشارکت کنندگانی که میهمان خارجی دارند

مراحل اجرایی

اخذ مجوز غرفه سازی

1401/10/1

اخذ مجوز انشعاب برق

تحویل غرف خودساز

1401/10/5

تحویل غرف پیش ساخته

1401/10/8

ورود کالاهای سنگین نمایشگاهی

1401/10/5

تحویل کارت سینه و پارکینگ غرفه داران

 تاریخ 1401/10/7 الی 1401/10/8

جمع آوری غرف و خروج کالا

1401/10/13