تاریخ های مهم

تاریخ های مهم

 

ثبت نام اولیه

شروع پیش ثبت نام

-

ارسال کاتالوگ

یک هفته پس از اعلام تایید پیش ثبت نام

بررسی کاتالوگ و تایید یا عدم تایید شرکت ها

یک هفته پس از دریافت کاتالوگ

واریز هزینه

3 روز پس از تایید درخواست غرفه

چک ضمانت + فرم تعهد ارزی و ریالی

حداکثر تا تاریخ 1400/07/20

تغییر نوع غرفه (با تجهیزات و بدون تجهیزات)

1400/07/20

مدارک تکمیلی

ارسال اطلاعات جهت درج در دایرکتوری، سایت، CD و APP موبایل

1400/07/20

ارسال اسامی و عکس غرفه داران

فرم حراست

کتیبه

ارسال پاسپورت مشارکت کنندگانی که میهمان خارجی دارند

مراحل اجرایی

اخذ مجوز غرفه سازی

1400/07/20

اخذ مجوز انشعاب برق

تحویل غرف خودساز

1400/08/04

تحویل غرف پیش ساخته

1400/08/06

ورود کالاهای سنگین نمایشگاهی

1400/08/04

تحویل کارت سینه و پارکینگ غرفه داران

 تاریخ 1400/08/05 الی 1400/08/06

جمع آوری غرف و خروج کالا

1400/08/11